Historiskt Återskapande ur ett Klimatperspektiv

Click for English!

 

Det här är ett lite trist inlägg att behöva skriva, men det har väl inte undgått någon att vårt moderna sätt att leva är en katastrof för jorden och då även för oss. Tråkigt nog inkluderas våra hobbys i de företeelser som håller på att störta oss alla i fördärvet – även om just historiskt återskapande kan vara viktigt på andra sätt då det ger oss större förståelse för hur världen har blivit som den är så är den liksom de flesta andra hobbys inte strikt livsviktiga. Frågan är, vilket pris är vi beredda – har vi råd – att betala för vår lek? Detta är inte ett inlägg i debatten som sitter på Svaret, men förhoppningsvis kan det få oss att reflektera över hur vi kan bli något mer klimatsmarta i vårt återskapande.

 

Köp inte (bara) nytt

Mycket användbart kan hittas på secondhand – kläder eller textilier som kan sys om, askar och korgar i lämplig modell, gamla verktyg och redskap som med lite kärlek kan bli bättre än nya. I de historiska köp-och-säljgrupperna på Facebook finns också en hel del bra grejer.

Både denna folkliga nyrokokoklänning från mitten av 1800-talet och huvudklädet var ursprungligen dukar från second hand.

 

Sy inte nytt hela tiden

Att sy nya grejer är ofta mycket roligare än att sy om gammalt, men kan ett omsytt plagg göra att du inte behöver konsumera mer så är det en avgjort positiv sak. Textilindustrin är en av de största miljöbovarna, så ju mindre textil vi konsumerar desto bättre är det – tyvärr, måste jag som dedikerad sömnadsnörd säga. Hur som helst, det är historiskt korrekt att sy om kläder och många av oss har våra historiska garderober fyllda med enormt mycket mer än vi behöver eller ens använder.

En gammal kjortel får nya, längre ärmar.

Res mindre

Här blir det svårt – många av de roligare eventen arrangeras långt bort, men vi vet alla att resor är ytterligare en stor miljöbov. Undvik flyg så långt som möjligt, försök samåka till event, överväg att ta tåget, dra ner på antalet event du reser långt till och gör en grej av enklare, lokala event istället – Exploring the Medieval Hunt är ett utmärkt exempel på detta.

 

Hantverka mer

Nej, det står inte nödvändigtvis i direkt motsats till ”sy inte nytt hela tiden”. Snöa in dig på ett eller flera hantverk, lär dig att utföra dem på det historiska sättet, lär dig att älska dem i alla sina detaljer. Om du tillverkar saker för hand, med kärlek och uppmärksamhet i varje detalj istället för att snabbt susa dem igenom en maskin bara för att det ska bli klart, så kommer du inte att behöva lika mycket material för mängden hantverkade timmar – och du spar kanske el dessutom. Gör tillverkningen av historiska föremål till en lika viktig del av ditt återskapande som användandet.

Jag *kunde* ha sytt in alla snören i det här snörlivet från 1830/40-talen på maskin, men jag gillar att sy ”cording”, och när det begav sig var symaskinen ännu inte uppfunnen, så detta är mer korrekt.

 

Laga mer

I det förflutna slängde man inte grejer bara för att de blev lite slitna eller gick sönder i ett hörn. Vi kan ha samma inställning till våra saker och inte bara de för återskapande: lappa, laga, fixa till, eller gilla läget och använda dina grejer ändå. Som en bonus kommer det att ge återskaparscenen ett mer trovärdigt utseende.

Lappad särk till folkdräkten.

 

Blogga mer

Istället för att alltid resa och visa upp din utrustning personligen så kanske bloggar, Instagram eller YouTube kan vara plattformar där du kan dela vad du håller på med och få feedback. Gör en tutorial om nålbindning, eller en video om ”titta när jag tillverkar en skål på medeltida svarv”.  Det finns också ett otal Facebookgrupper där du kan visa och diskutera dina projekt.

 

Använd allt

Förr slängde man inte mycket utan utnyttjade allt så mycket det gick på ett eller annat sätt. När du syr något – vad kan du använda eventuella spillbitar till? Något historiskt eller nutida? Kanske någon annan vill ha just de där bitarna blått ylle, eller den halva härvan rött ullgarn? Sälj eller skänk bort!

 

Hur vi än vänder på det hade det smartaste ur ett klimatperspektiv kanske varit att helt sluta återskapa, men det låter inte jätteroligt. Att fundera över och justera våra vanor och ovanor är i alla fall ett steg i rätt riktning.

 

Om du uppskattar detta inlägg och vill se fler i samma stil så stötta mig gärna på Patreon – för en tia i månaden får du nyheter om vad jag jobbar på, och kan komma med önskemål om blogginlägg och tutorials. 


 

Living History in a Climate Perspective

This post is not very fun to write, but it has hardly escaped the notice of anyone that our modern way of living is a disaster for the Earth, and therefore all of us.

Regrettably, our hobbies are included in the things that are pitching us all into ruin – even if living history can have other values like giving us knowledge of how we ended up where we are, like most other hobbies, it’s not strictly necessary for survival. The question is, what price are we willing – can we afford – to pay for playing? This post doesn’t have The Answer, but hopefully it can make us reflect on how to be a bit more climate conscious in our living history endeavours.

 

Don’t Buy (All) Stuff New

Lots of useful things can be found in charity shops and other second-hand places – clothes and textiles that can be upcycled to something else, boxes and baskets in suitable styles can be stumbled upon, old tools that with some TLC can be made better than new ones. Quite a few good items can also be found on the historical buy-and-sell groups on Facebook.

This mid 19th century Swedish common woman’s dress and the headkerchief were both made from charity shop tablecloths.

 

Don’t Sew New Things All the Time

Sewing new things are usually lots more fun than remaking old ones, but if a remade garment can prevent you consuming more, that’s a decidedly good thing. The textile industry is one of the greatest polluters there is, so the less textiles we consume the better – though I, being a dedicated sewing nerd, is very sad that’s the case. Anyway, remaking clothing is an historical practice, and to be honest, many of us have our historical wardrobes stuffed with much more than we need or even use.

 

Travel Less

Now it becomes tricky – many of the more entertaining events are organised a good way off from where we live, but we all know travel is affecting the environment badly. Avoid flying when possible, fill the car with others headed for the same event, consider taking the train, lessen the number of far-off events you attend and make simpler, local events a thing instead – the Swedish group Exploring the Medieval Hunt is a good example of this.

An old kirtle are given new, long sleeves.

Craft More

This is not as much a contradiction to “don’t sew new things all the time” as it may seem. Become dedicated to learning a craft or two, learn how to perform them in the historically accurate way, and learn to love the process in all its details. If you make things by hand, with love and attention to every detail instead of swooshing them through a machine to get them finished quickly, you won’t need as much material for the number of crafted hours – you might even save some electricity doing it this way. Make the creation of historical items as important to your living history hobby as the wearing and using.

Of course I *could* have machine stitched the cording of these 1830’s-40’s stays, but as I like doing it by hand and it’s the period thing to do…

 

Mend More

In the past you rarely tossed things away when they got worn or a corner broke. We can have the same attitude to our things, and not only those for living history: patch, mend, fix, or accept things as thy are and use them anyway. As a bonus, it will give the living history scene a more believable look.

A patch on my folk costume shift.

 

Blog More

Instead of always traveling to show off your kit in person, maybe blogs, Instagram or YouTube can be platforms where you can share what you’re working on and get feedback. Make a nalbinding tutorial, or a video on “how I make a bowl on a medieval lathe”. Of course, there are also innumerable Facebook groups where you can share and discuss your projects.

 

Use Everything

In “the old times” they hardly threw away anything, but used as much as was possible, one way or other. When you sew something, what can you use the leftover pieces (“cabbage”) for? Something historical or modern? Maybe someone else would like those pieces of blue wool, or that half skein of red yarn? Sell or gift it!

 

However we look at it, from a climate perspective it might have been better if we simply stopped recreating the past, but there’s no fun in that. Reflecting and adjusting our habits is at least a step in the right direction.

 

If you appreciate this post and would like more in the same style, support me on Patreon – for the equivalent of a dollar a month you’ll get news of what I’m working on, and the opportunity to wish for tutorials and blog posts.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close